Himna Qubavi Св.апостол Павле (1 Кор.13)

ko jezike ~ove~ije i an|eoske govorim, a qubavi nemam, onda sam kao zvono koje je~i, ili kimval koji zve~i.I ako imam dar proro- {tva i znam sve tajne i sve znawe i  ako imam svu veru da i gore preme{tam, a qubavi nemam ni{ta sam.

I ako razdam sve imawe svoje, i ako predam telo svoje da se sa`e`e, a qubavi nemam, ni{ta mi ne koristi. Qubav dugo trpi, blagotvorna je, qubav ne zavidi, qubav se ne gordi, ne nadima se ne ~ini {to ne pristoji, ne tra`i svoje, ne razdra`uje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepr avdi, a raduje se istini. Sve snosi, sve veruje, svemu se nada, sve trpi. Qubav nikad ne prestaje, dok }e proro{tva nestati, jezici }e zamuknuti, znawe }e prestati. Jer delimi~no znamo, i delimi~no prorokujemo; a kada do|e savr{eno, onda }e prestati {to je delimi~no. Kada bijah dete, kao dete govorah, kao dete mi{qah, kao dete razmi{qah; a kada sam postao ~ovek, odbacio sam {to je detiwsko. Jer sad vidimo kao u ogledalu, u zagonetki, a onda }emo licem u lice; sad znam delimi~no, a onda }u poznati kao {to bih poznat. A sad ostaje vera, nada, qubav, ovo troje; ali od wih najv}a je qubav.